Leer-Kracht Primair
Welkom bij Leer-Kracht Primair

Snelle en passende ondersteuning voor leraren

Het project Leer-Kracht Primair is tot stand gekomen met ondersteuning van de Stichting Kinderpostzegels. Het programma dat met de directe betrokkenheid van scholen en samenwerkingsverbanden is ontwikkeld, kent drie belangrijke pijlers:
Leer-Kracht in de klas,
Leer-Kracht en klassenmanagement,
en Leer-Kracht en professionalisering.

Leer-Kracht Primair in de klas is erop gericht binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid een stap te zetten naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.
Het NCOJ voert sinds 2012 het programma in een aantal samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs uit.
Lees verder »

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis kan zijn bij de inrichting van het nieuwe opleidings-curriculum, dat zich mede zal richten op het adequaat omgaan met de special needs en de diversiteit van leerlingen.
Lees verder »

In het programma Leer-Kracht Primair en professionalisering worden in samenwerking met de onderwijsraden en organisaties van schoolleiders scholings-componenten ontwikkeld. Deze componenten moeten een bijdrage leveren aan de onderwijskundige vakbekwaamheid van schoolleiders en intern begeleiders voor het organiseren van professionalisering voor leerkrachten in verband met passend onderwijs alsmede het kunnen omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen.
Het beoogde resultaat is een verbetering van de kwaliteit van scholen en docenten.

Onderwijsadviesbureaus en NCOJ slaan handen ineen

Negen onderwijsadviesbureau starten het nieuwe schooljaar samen met het NCOJ met Leer-Kracht Primair. De bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus ondersteunen hiermee leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders van het primair onderwijs met kennis en expertise bij gedragsproblemen in de klas.

Leer-Kracht Primair gaat uit van bestaande kennis en expertise die er op een school of in de omgeving beschikbaar is. Dat levert veel sneller duurzame resultaten op. Onze adviseurs ondersteunen bij het organiseren en mobiliseren van de beschikbare expertise en maken deze geschikt voor directe kennisoverdracht, aldus Annemarie Kaptein, directeur-bestuurder EDventure.
Leer-Kracht Primair biedt leerkrachten concrete hulp bij het omgaan van bijvoorbeeld druk of agressief gedrag van kinderen in de klas. De vijf modules met bijeenkomsten, trainingen en workshops zijn gericht op preventie, signalering en praktische ondersteuning.

Dolf van Veen, directeur van het NCOJ, weet uit ervaring dat er in het primair onderwijs een projectenkermis is ontstaan van programma's en trainingen van externen die maar weinig succes opleveren. Leer-Kracht-Primair gaat uit van de kennis die er al op school is. Door deze te mobiliseren en te bewerken kunnen leerkrachten, andere deskundige medewerkers van de school of het samenwerkingsverband maar bijvoorbeeld ook ouders snel praktisch worden ingezet op school om collega's via scholing, training of coaching te ondersteunen. Hulp die direct kan worden toegepast in de klas.

Leer-Kracht-Primair kent twee basis en drie optionele modules op basis van veel voorkomende gedragsvragen in het onderwijs:

  • bovenmatig druk, overbeweeglijk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag;
  • moeite met informatieverwerking, communicatie, sociaal gedrag en verbeelding;
  • angstig, teruggetrokken, stil, somber, depressief gedrag;
  • agressief gedrag.

Gedragsvraagstukken
Door de invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdhulp naar gemeenten ervaren leerkrachten steeds vaker urgente en lastig op te lossen gedragsvraagstukken in de klas. Onderzoek laat zien dat bijna de helft van de leerkrachten vindt dat zij onvoldoende zijn toegerust om kinderen met gedrags- en emotionele problemen optimaal onderwijs te geven en te begeleiden, en dat professionalisering en steun van collega's en andere deskundigen in en om de school versterkt moet worden. Zo zegt minder dan de helft van de intern begeleiders voldoende tijd te hebben om leerkrachten te ondersteunen. Dit draagt bij aan de ervaren werkdruk in het onderwijs.

Annemarie Kaptein, directeur-bestuurder van EDventure is blij dat NCOJ en negen aangesloten onderwijsadviesbureaus met het Keurmerk Onderwijsadvies de handen ineen hebben geslagen met Leer-Kracht Primair: De onderwijsadviesbureaus en NCOJ zijn complementair. Samen hebben we veel expertise en ervaring in huis. Onze adviseurs hebben het netwerk in het onderwijs en kennen de scholen. Samen gaan we het programma verder uitbreiden en ontwikkelen. Voor de eerste vijf modules kunnen scholen nu al contact opnemen met de deelnemende onderwijsadviesbureaus. Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaan we van start.

De Stichting Kinderpostzegels heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het programma.

De negen leden die samen met EDventure dit project hebben opgepakt zijn Bazalt, HCO, IJsselgroep ED, Marant, OBD Noordwest, OnderwijsAdvies (hd), OnderwijsAdvies (zm), RPCZ en SBZW. Via deze onderwijsadviesbureaus kunnen scholen zich nu aanmelden voor de vijf modules van Leer-Kracht Primair.

Met Leer-Kracht Primair gedragsproblemen voorkomen en aanpakken

Een belangrijk motief voor de ontwikkeling van Leer-Kracht Primair is de handelingsverlegenheid van leerkrachten in het primair onderwijs. In het bijzonder bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en met gedragsvraagstukken. Ondanks de toegenomen aandacht hiervoor en de goede voorbeelden van samenwerking vormt de handelingsverlegenheid die leerkrachten ervaren bij gedragsvraagstukken een hardnekkig en urgent probleem.
Het blijkt nog zo kort na de invoering van passend onderwijs niet eenvoudig weg te komen van de 'bestuurlijke drukte' en vooral de focus te leggen op de organisatie van passend onderwijs in scholen, in klassen en groepen en in het samenwerkingsverband.

Veel leerkrachten vinden dat zij onvoldoende zijn toegerust voor gedragsvraagstukken en passend onderwijs. De professionalisering én steun van collega's en andere deskundigen in en om de school behoeven daarom aandacht. Het project Leer-Kracht kan daarbij helpen, zo betogen Dolf van Veen en Marij Bosdriesz.
Lees verder

Programma Coördinator passend onderwijs

In samenwerking met de Inschool Academie heeft het NCOJ een opleidingsmodule ontwikkeld, getiteld "Coördinator passend onderwijs op school". In dit programma leren intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de rol van coördinator passend onderwijs op school goed te vervullen, door oplossingsgerichte ondersteuning te organiseren voor leerlingen en leraren.
Programma Co÷rdinator passend onderwijs
De module is vanuit de onderwijs- en jeugdpraktijk ontwikkeld voor professionals die kansen zien en willen benutten. Hun persoonlijke werksituatie en ambities zijn daarbij uitgangspunt.

Het programma kent vele facetten waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator passend onderwijs op school; de samenwerking met het speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband en de jeugdhulp; het vaststellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders; en het ontwikkelen van een uitvoeringsplan en een professionaliseringsplan voor passend onderwijs op school.

Geïnteresseerd? Lees de folder of neem contact op met de Inschool Academie.

App voor leerkrachten

De app Leer-Kracht is bedoeld voor leerkrachten. Concreet stelt de app leraren in het primair onderwijs in staat eigen vragen over die soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan. Een app als gereedschap voor collega's die in dezelfde regio in het basisonderwijs aan het werk zijn. Een besloten app met waarborg voor je professionele privacy.
Lees meer op ncojapps.nl