Leer-Kracht Primair
Welkom bij Leer-Kracht Primair

Snelle en passende ondersteuning voor leraren

Het project Leer-Kracht Primair is tot stand gekomen met ondersteuning van de Stichting Kinderpostzegels. Het programma dat met de directe betrokkenheid van scholen en samenwerkingsverbanden is ontwikkeld, kent drie belangrijke pijlers:
Leer-Kracht in de klas,
Leer-Kracht en klassenmanagement,
en Leer-Kracht en professionalisering.

Leer-Kracht Primair in de klas is erop gericht binnen de bestaande zorgstructuren en met inzet van de daar opgebouwde deskundigheid een stap te zetten naar directe ondersteuning van leraren rond het omgaan met moeilijk gedrag 'onmiddellijk en dichtbij'.
Het NCOJ voert sinds 2012 het programma in een aantal samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs uit.
Lees verder »

Klassenmanagement richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad die van betekenis kan zijn bij de inrichting van het nieuwe opleidings-curriculum, dat zich mede zal richten op het adequaat omgaan met de special needs en de diversiteit van leerlingen.
Lees verder »

In het programma Leer-Kracht Primair en professionalisering worden in samenwerking met de onderwijsraden en organisaties van schoolleiders scholings-componenten ontwikkeld. Deze componenten moeten een bijdrage leveren aan de onderwijskundige vakbekwaamheid van schoolleiders en intern begeleiders voor het organiseren van professionalisering voor leerkrachten in verband met passend onderwijs alsmede het kunnen omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen.
Het beoogde resultaat is een verbetering van de kwaliteit van scholen en docenten.

Met Leer-Kracht Primair gedragsproblemen voorkomen en aanpakken

Een belangrijk motief voor de ontwikkeling van Leer-Kracht Primair is de handelingsverlegenheid van leerkrachten in het primair onderwijs. In het bijzonder bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en met gedragsvraagstukken. Ondanks de toegenomen aandacht hiervoor en de goede voorbeelden van samenwerking vormt de handelingsverlegenheid die leerkrachten ervaren bij gedragsvraagstukken een hardnekkig en urgent probleem.
Het blijkt nog zo kort na de invoering van passend onderwijs niet eenvoudig weg te komen van de 'bestuurlijke drukte' en vooral de focus te leggen op de organisatie van passend onderwijs in scholen, in klassen en groepen en in het samenwerkingsverband.

Veel leerkrachten vinden dat zij onvoldoende zijn toegerust voor gedragsvraagstukken en passend onderwijs. De professionalisering én steun van collega's en andere deskundigen in en om de school behoeven daarom aandacht. Het project Leer-Kracht kan daarbij helpen, zo betogen Dolf van Veen en Marij Bosdriesz.
Lees verder

Programma Leer-Kracht Primair

In nauwe samenwerking met EDventure, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland wordt het programma Leer-Kracht Primair aangeboden aan scholen, samenwerkingsverbanden en besturen in het primair onderwijs.
De nadruk in het programma Leer-Kracht Primair op de ontwikkeling van de eigen school, van leraren, van learning-on-the-job past naadloos in de visie van Edventure en de daarin samenwerkende adviesbureaus.

De kern van het programma ligt in de praktische en directe ondersteuning en professionalisering van leerkrachten. Die ondersteuning richt zich op de preventie, signalering en op de aanpak van in eerste instantie een viertal clusters van gedragsvragen:

  • bovenmatig druk, overbeweeglijk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag;
  • moeite met informatieverwerking, communicatie, sociaal gedrag en verbeelding;
  • angstig, teruggetrokken, stil, somber, depressief gedrag;
  • agressief gedrag.

De pijlen worden niet gericht op het uitbouwen van een specialistenmodel, maar op het inschakelen en benutten van ervaringsdeskundigheid van leerkrachten en andere bestaande ondersteuningsmogelijkheden en expertise in scholen en samenwerkingsverband. Het doorbreken van het isolement van leerkrachten, het bevorderen van collegiale ondersteuning en het beter benutten van leerervaringen voor deskundigheidsbevordering.
Lees verder »

Programma Coördinator passend onderwijs

In samenwerking met de Inschool Academie heeft het NCOJ een opleidingsmodule ontwikkeld, getiteld "Coördinator passend onderwijs op school". In dit programma leren intern begeleiders en zorgcoördinatoren om de rol van coördinator passend onderwijs op school goed te vervullen, door oplossingsgerichte ondersteuning te organiseren voor leerlingen en leraren.
Programma Co÷rdinator passend onderwijs
De module is vanuit de onderwijs- en jeugdpraktijk ontwikkeld voor professionals die kansen zien en willen benutten. Hun persoonlijke werksituatie en ambities zijn daarbij uitgangspunt.

Het programma kent vele facetten waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator passend onderwijs op school; de samenwerking met het speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband en de jeugdhulp; het vaststellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders; en het ontwikkelen van een uitvoeringsplan en een professionaliseringsplan voor passend onderwijs op school.

Geïnteresseerd? Lees de folder of neem contact op met de Inschool Academie.

App voor leerkrachten

De app Leer-Kracht is bedoeld voor leerkrachten. Concreet stelt de app leraren in het primair onderwijs in staat eigen vragen over die soms weerbarstige praktijk voor te leggen aan collega's. Digitaal kennis delen met andere professionals, die voor de klas staan. Een app als gereedschap voor collega's die in dezelfde regio in het basisonderwijs aan het werk zijn. Een besloten app met waarborg voor je professionele privacy.
Lees meer op ncojapps.nl