Leer-Kracht Primair
Welkom bij Leer-Kracht Primair

Pedagogisch Klassenmanagement

Passend onderwijs vraagt om leerkrachten die in de klas goede voorwaarden kunnen creëren om te leren, voor leerlingen met heel verschillende talenten en ondersteuningsbehoeften.
De sleutel daarvoor ligt bij goed klassenmanagement. Dat omvat zowel organiseren, instructie geven, als de interactie tussen leerling en leerkracht (gedrag).

Het Ontwikkelingsprogramma Pedagogisch Klassenmanagement richt zich op handelingsvragen van beginnende leerkrachten op het gebied van klassenmanagement voor passend onderwijs, bij groepen leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Het beoogt ingrediënten aan te dragen voor een basiscurriculum voor pabo's op het gebied van klassenmanagement.

Het programma wordt uitgevoerd met subsidie van de Stichting Kinderpostzegels Nederland, in samenwerking met de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg, waarin de lerarenopleidingen po en vo en de ondersteunings- en nascholingsinstellingen in Nederland samenwerken.

De focus in het ontwikkelingsprogramma ligt vooral op het aanleren bij leerkrachten van een pedagogische basishouding en vaardigheden, waarmee leerkrachten in staat zijn om zelf informatie te vinden en benutten en keuzes te maken voor het managen van de klassensituatie.
Het versterken van de professionele autonomie en eigenaarschap vormen daarmee de kern van de benadering.
Klassenmanagement omvat in deze optiek vier bouwstenen: organisatie, instructie, gedragsmanagement en zorg en begeleiding.

Het ontwikkelingsprogramma richt zich niet primair op het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van klassenmanagement, maar het gericht verzamelen en ordenen ervan.

In de fase van verzamelen en ordenen wordt gezocht naar theoretische en praktische kennis op het gebied van:

  • De didactiek van professionalisering van aankomende en beginnende leerkrachten;
  • In beeld brengen van de handelingsvragen van aankomende en beginnende leerkrachten en de beroepssituaties waarin zij handelingsverlegen zijn;
  • Pedagogisch klassenmanagement in heterogene, meer inclusieve, groepen.

Daarbij wordt steeds gezocht naar de link met relevante onderwerpen, zoals opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken, zorg in en om de school en veiligheid.

Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op.